shopping_cart

Algemene voorwaarden

Voorwaarden:

Deze algemene leveringsvoorwaarden van Waterline Equipment gelden voor alle zaken en overeenkomsten met betrekking tot onze klant, welke betreffen de verkoop, levering en betaling van onze diensten en artikelen.

Onze belofte

We vinden het heel belangrijk dat de producten die wij leveren van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de redelijke verwachtingen van onze klanten. Mocht er iets niet in orde zijn of niet aan de verwachtingen voldoen neem dan zo snel mogelijk met ons contact op om de juiste oplossing te vinden.
Prijzen: alle genoemde prijzen zijn in € euro en inclusief BTW tenzij anders vermeld.


Verzendkosten:

Indien verzendkosten worden berekend is dit vermeld bij de prijsopgave of bij bevestiging op de webshop

 

Aanbiedingen en offertes:

Op de vermelde prijzen worden geen kortingen verleend, tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen. Gedane offertes zijn alleen van toepassing op de hoeveelheden en uitvoeringen van de offerte en zijn alleen geldig voor de partij aan wie de offerte is gericht. Alle schriftelijke aanbiedingen zijn 30 dagen geldig tenzij expliciet anders vermeld.

 

Betaling:

Betaling in de webshop: uitsluitend online, tenzij anders overeen gekomen.
Bij levering op rekening: betaling uiterlijk 10 dagen na factuurdatum. Indien beide partijen een andere termijn zijn overeengekomen is de op de factuur vermelde termijn van toepassing. Waterline Equipment kan naar eigen inzicht betaling vooraf verlangen. Waterline Equipment  verlangt betaling vóór levering, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Levering:

Waterline Equipment levert in principe in heel Europa. Waterline Equipment is niet aansprakelijk voor overschrijding van opgegeven levertijden. Het vorderen van schadevergoeding wegens het te laat of niet uitvoeren van een order is uitgesloten.

Facturatie:

De facturen van Waterline Equipment zullen elektronisch verzonden worden, tenzij anders overeengekomen.

Garantie:

Waterline Equipment stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door fouten en/of gebreken aan door Waterline Equipment geleverde artikelen. Waterline Equipment garandeert dat de geleverde producten dat kunnen wat er redelijkerwijs van verwacht mag worden. Indien de klant meent een defect of probleem te hebben dat onder garantie verholpen dient te worden dan dient de klant terstond doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontstaan van het defect of probleem dit aan Waterline Equipment kenbaar te maken. Desgewenst kan Waterline Equipment verlangen dat het artikel wordt verzonden naar het adres van Waterline Equipment ter evaluatie.

Voor boten en riemen gelden andere garantie voorwaarden, deze worden opgenomen in de offerte en de factuur.

Belangrijk om te weten als het gaat over garantie van boten en riemen:

Riemen: Riemen zijn ontworpen om roeiboten over het water voort te bewegen. Beschadigingen naar aanleiding van aanvaringen, botsingen, snoeken, transport, of het 'op volle kracht' roeien met minder dan de in de boot aanwezige roeiers (zgn. 'tubben') zijn niet gedekt door de garantie.

Boten: Beschadigingen naar aanleiding van aanvaringen, botsingen, snoeken, transport, of het 'op volle kracht' roeien met minder dan de in de boot aanwezige roeiers (zgn. ‘tubben’) zijn niet gedekt door de garantie.

Aansprakelijkheid:

Waterline Equipment is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel dat voortvloeit uit het gebruik van de producten. Noch is Waterline Equipment aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit een defect of ander probleem met de producten.

Reparatie:

Voor alle artikelen geldt dat Waterline Equipment naar eigen inzicht kan bepalen of een gebrek dat gedekt is door de garantie verholpen wordt door reparatie of vervanging van het bewuste artikel. Transportkosten naar en van de plaats van reparatie zijn voor kosten van de klant tenzij expliciet anders overeengekomen. 
Waterline Equipment hoeft geen vervangend artikel ter beschikking te stellen voor de duur van de reparatie. Ook indien de aard van de reparatie verlangt dat het artikel aan de fabrikant wordt geretourneerd ter reparatie.

 

Reparatie of vervangingstijd:

Voor alle producten behalve boten mag de klant verwachten dat deze binnen een periode van 30 dagen gerepareerd dan wel vervangen zijn. Voor boten geldt een periode van 30 dagen vermeerderd met de standaard levertermijn voor deze producten op het moment dat het probleem of defect kenbaar is gemaakt aan Waterline Equipment .

 

Reclamering:

Mocht de klant met enig onderdeel van de door hem ontvangen artikelen, riemen of boten dan wel de factuur niet tevreden zijn dan kan de klant binnen 8 dagen na ontvangst hiertegen schriftelijk reclameren. Aan reclameringen die niet schriftelijk of te laat gedaan zijn kunnen geen rechten ontleend worden. Het indienen van een reclamering ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

Retourneren / Herroeping:

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht binnen 14 dagen na aflevering de overeenkomst te ontbinden door het product aan Waterline Equipment te retourneren, of ons het ingevulde herroepingsformulier op te sturen en het product op te sturen binnen 14 dagen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product niet gebruikt is en de originele verpakking van het product onbeschadigd is. Door Waterline Equipment terzake eventueel reeds ontvangen betaling inclusief verzendkosten wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van het product terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. Wij raden u aan het product bij retournering te verzekeren.


Retourneren en annulering bij speciaal, naar wens van klant gefabriceerde producten:

Producten zoals riemen en boten die speciaal op bestelling van de klant zijn gefabriceerd, zijn uitgesloten van de standaard retourvoorwaarden. Een bestelling van deze producten is onherroepelijk op het moment dat de fabrikant is begonnen aan de productie van de bestelde artikelen.

Eigendomsvoorbehoud:

De geleverde goederen blijven eigendom van Waterline Equipment totdat de volledige koopsom en (eventuele) nevenvorderingen uit hoofde van de koopovereenkomst zijn voldaan voor het gekochte product. De klant dient bij doorlevering (= wederverkoop) van producten over een schriftelijke toestemming van Waterline Equipment te beschikken.

Verhuur:
Indien Waterline Equipment een verhuurt of een product op zicht levert, dan blijft het product te allen tijde eigendom van Waterline Equipment. Indien de klant overgaat tot koop dan blijft het produkt eigendom van Waterline Equipment totdat betaling van alle vorderingen op de klant uit welke rechtsgrond dan ook heeft plaatsgevonden. Garantie termijn gaat in op het moment dat het produkt eerst aanwezig was in het pand van de klant. De klant zal tijdens de gehele periode totdat betaling is ontvangen als een goed 'huisvader' zorg dragen voor de producten en deze tevens verzekeren voor transport en beschadiging.

Bij huurkoop wordt er vooraf een afspraak gemaakt tussen de klant en Waterline Equipment over de termijn van de huur en de koopovereenkomst. Na verlopen van de huurovereenkomst zal Waterline Equipment een factuur met het restbedrag sturen naar de klant.

Afwijkingen:

Afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zijn slechts dan voor Waterline Equipment bindend, indien Waterline Equipment die afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft erkend.

Indien inkoopvoorwaarden van de klant afwijken of in strijd zijn met deze algemene leveringsvoorwaarden, zijn uitsluitend laatstgenoemde voorwaarden van kracht. Ook in het geval de klant op zijn voorwaarden een beroep doet en Waterline Equipment deze in dat bepaalde geval niet uitdrukkelijk heeft tegengesproken.

Tegenbevestigingen van de klant die van deze algemene leveringsvoorwaarden afwijken zijn voor Waterline Equipment slechts dan bindend indien Waterline Equipment deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft erkend. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn ook dan van kracht, indien gedeelten ervan om welke reden dan ook niet van toepassing zouden zijn.

Waterline Equipment

Peter Klomp

Ambrosiusweg 7, 5081NV Hilvarenbeek

+31 6 141 67 014

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


KvK-nummer 18042999  Btw-nummer NL113625170.B.01

 

 

keyboard_arrow_up